Etický kodex

 

 1. Člen AHA svým jednáním zvyšuje na veřejnosti a v odborných kruzích kredit Asociace a také prestiž pojmu „herecký agent“.  (Profesionalita)
 2. Člen AHA respektuje svým vystupováním na veřejnosti schválená společná stanoviska Asociace a svůj případný nesouhlas vyjadřuje při zasedáních AHA
 3. Člen AHA respektuje Asociací schválená rámcová doporučení při vyjednávání obchodních podmínek spolupráce především s herci, ale také s producenty, castingovými režiséry, castingovými agenturami, Intergramem a profesními asociacemi a sdruženími – APA, ARAS, Herecká Asociace atd. (Společné vyjednávání a nastavování standardů)
 4. Člen AHA plní řádně a včas své finanční závazky vůči asociaci a svým klientům a je si plně vědom odpovědnosti za poškozování dobrého jména AHA a profese „herecký agent“ v případě neplnění těchto závazků.
 5. Člen AHA se zavazuje, že se vyhne střetu zájmů tím, že nezačne působit v jakékoli profesi ovlivňující rozhodování o obsazování herců, zejména jako castingový režisér, zaměstnanec castingové agentury nebo vlastník castingové agentury. (Střet zájmů)
 6. Členové AHA se zavazují respektovat Etický kodex AHA a postupovat společně při potírání negativních jevů a nekalosoutěžních praktik v tomto oboru na českém audiovizuálním trhu. Členové AHA se bezvýhradně vyvarují užívání nekalosoutěžních praktik při jimi vykonávané činnosti, jako jsou pomluvy, vědomé  užití nepravdivých informací atp.
 7. Člen AHA se zavazuje hájit oprávněné zájmy ostatních Členů AHA.
 8. AHA se zavazuje k jednotnému postupu při obraně práv každého svého Člena v případech, kdy kdokoliv svým jednáním poškozuje práva Člena AHA.
 9. Člen AHA aktualizuje a na vyžádání poskytne seznam herců, které zastupuje.  (Transparentnost)
 10. Pokud je člen AHA osloven hercem, kterého zastupuje jiný agent, zavazuje se člen AHA kolegu informovat a domluvit se s ním na podmínkách přestupu herce. (Kolegialita
 11. Člen AHA prosazuje zájmy svých zastupovaných herců a za tuto činnost si může nárokovat maximální provizi za práci agenta 20 % z odměny sjednané hercem za výkon umělecké činnosti. Jednorázové či paušální poplatky sjednané coby náhrada za činnosti organizačního či administrativního charakteru vykonávané agentem ve prospěch herce nejsou v rozporu s tímto ustanovením. 
 12. Opakované porušování ustanovení tohoto kodexu může být posuzováno jako závažné porušení členských povinností Člena AHA. 
 13. Povinnosti členů AHA stanovené v tomto kodexu musí být vždy posuzovány a interpretovány v souladu s ustanoveními zákona na ochranu hospodářské soutěže, zejména nesmí bránit kterémukoliv členu AHA přijímat nezávisle svá obchodní rozhodnutí.
 14. Podpisem tohoto kodexu členové AHA prohlašují, že s tímto kodexem souhlasí a budou se řídit jeho ustanoveními.


V Praze dne 20. 11. 2020